Mr.Panduranganna Raut

Chairman

Mr.Panduranganna Raut

Chairman
Chairman of Jaywant Education Foundation

Mr.Vikasanna Raskar

Director

Mr.Vikasanna Raskar

Director
Director of Jaywant Education Foundation

Mr.Anil Bhujbal

Director

Mr.Anil Bhujbal

Director
Director of Jaywant Education Foundation

Mr.Sanjay Raskar

Director

Mr.Sanjay Raskar

Director
Director of Jaywant Education Foundation

Mr. Mahendra Vaidya

Educational Consaltant

Mr. Mahendra Vaidya

Educational Consaltant
Educational Consaltant of Jaywant Education Foundation